Täyden palvelun kiinteistönvälitystä

Henkilökohtaista ja luotettavaa asuntokauppaa

Täyden palvelun kiinteistönvälitystä

Henkilökohtaista ja luotettavaa asuntokauppaa

Täyden palvelun kiinteistönvälitystä

Henkilökohtaista ja luotettavaa asuntokauppaa

Täyden palvelun kiinteistönvälitystä

Henkilökohtaista ja luotettavaa asuntokauppaa

Hyvä vuokraustapa

Hyvä vuokratapa asuinhuoneistojen vuokraamisessa

Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Vuokranantajat ja Vuokralaisten Keskusliitto ovat laatineet yhteistyössä ohjeistuksen hyväksi vuokratavaksi asuinhuoneistojen vuokraamisessa. Yhteisen 10.4.2003 julkistetun suosituksen tarkoituksena on luoda pelisäännöt vuokrasopimustoimintaan ja edesauttaa siten ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa ja asianmukaisessa päättämisessä.

Asuinhuoneistojen vuokrauksessa vuokranantajan tulee kokea harjoittamansa toiminta paikkakunnan olosuhteet huomioon ottaen pitkällä aikavälillä kannattavaksi ja vuokralaisen tulee puolestaan saada maksamansa vuokran vastineeksi sovittua vastaava ja turvattu vuokrasuhde.

Huoneenvuokrasopimuksissa korostuu erityisesti sopimuskumppaneiden luottamus ja lojaliteetti toisiaan kohtaan. Vuokranantaja luovuttaa huoneistonsa toisen käyttöön ja vuokralainen muuttaa kotinsa vuokrattuun huoneistoon. Myös sopimussuhteen pitkäaikaisuus mahdollisine odottamattomine muutoksineen korostavat sopimuskumppaneiden lojaliteetti- ja avoimuusvelvollisuutta toisiaan kohtaan.

Hyvän vuokratavan tarkoituksena on edesauttaa ongelmattoman ja toimivan huoneenvuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa ja sen asianmukaisessa päättämisessä.

Hyvään vuokratapaan kuuluu:

Avoimuus tavoitteissa ja vuokrasuhteeseen vaikuttavissa seikoissa. Osapuolten tiedossa olevat vuokrasuhteeseen vaikuttavat seikat kerrotaan sopimuskumppanille.
Vuorovaikutus sopimussuhteen aikana. Sopimussuhteen hoitamisessa huomioidaan asiamukainen yhteydenpito sopimuskumppaneiden välillä.
Reilut menettelytavat osapuolten välillä. Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen puitteissa ja menettelyissä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset.

Reilut menettelytavat osapuolten välillä

Vuokrauksessa toimitaan reilujen pelisääntöjen puitteissa ja menettelyissä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon molempien sopijaosapuolten näkemykset. Vuokratun tilan käytössä tulee noudattaa talokohtaisia järjestyssääntöjä.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimusta laadittaessa ja sopimusehtoja muutettaessa sovitut asiat kirjataan mahdollisimman selkeästi.

Vuokran tarkistukset vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa

Vuokran tarkistamista koskeva ehto tulee kirjata sopimukseen selvästi ja samassa yhteydessä on mainittava vuokran tarkistamisen ajankohta.

Jos vuokraa joudutaan vapaarahoitteisissa vuokrasuhteissa korottamaan muutoin kuin sopimuksessa mainitulla menettelyllä, on keskustelut aloitettava vähintään 6 kuukautta ennen aiottua korotusta. Vuokrankorotusneuvotteluissa ei saa uhata irtisanomisella. Tasokorotukset eivät saa vuosittain ylittää 15 % muutoin kuin tilanteissa, joissa kiinteistössä tehdään merkittäviä kustannuksia aiheuttavia korjauksia.

Vuokratun tilan hoito

Vuokratun tilan kunto tarkistetaan yhdessä sovitulla tavalla ennen vuokrahuoneiston hallinnan luovutusta vuokralaiselle ja kun vuokralainen luovuttaa huoneiston takaisin vuokranantajan hallintaan.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutostöitä vuokratussa tilassa, ellei niistä ole erikseen sovittu. Jos vuokralainen saa luvan suorittaa vuokratilassa muutos- tai korjaustöitä, on ennen muutos- tai korjaustöiden aloittamista aina erikseen sovittava, maksetaanko töistä ja materiaaleista korvausta vai ei.

Vuokralaisen on hoidettava vuokrattua tilaa huolellisesti. Vuokralaisen on ilmoitettava viipymättä ja mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti vuokranantajalle vuokrahuoneistossa ilmenevistä vioista tai muista puutteista. Erityisen tärkeää on tehdä ilmoitus heti, mikäli vika tai puute uhkaa huoneiston kuntoa tai rakenteita. Vuokranantajan tulisi aina kirjallisesti vahvistaa vastaanottaneensa vuokralaisen ilmoituksen.

Vuokranantajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin puutteiden poistamiseksi. Jos puutteen poistaminen on vuokranantajan vastuulla, tulee tämän käynnistää korjaaminen kohtuullisessa ajassa. Mikäli puutteellisuudella on olennainen merkitys huoneiston käytölle, korjaus tulee käynnistää viivytyksettä. Korjaus tulee suorittaa vuokralaiselle mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavasti.

Vuokrasuhteen aikana vuokranantaja vastaa siitä, että vuokrahuoneisto on sovitussa kunnossa. Vuokralaisen tulee luovuttaa vuokrattu tila vuokranantajalle vuokrasuhteen päättyessä hyvässä kunnossa ja siivottuna.

Vuokratun tilan kunnon valvonta ja kohteen esitteleminen uudelle vuokralaisehdokkaalle tulee järjestää ottaen huomioon molempien osapuolten kannalta kohtuullinen ajankohta ja tapa. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa edellä mainittuja toimenpiteitä.

Vakuus

Vuokrasuhteen aikana vakuutta on säilytettävä huolellisesti ja sen on oltava erotettavissa vakuuden saajan muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan.
Ellei vuokrasuhteen osapuolten välillä ole täyttämättömiä vuokrasuhteeseen liittyviä velvoitteita kuten maksamattomia vuokria, huoneistossa huonon hoidon vuoksi suoritettavia korjauksia tai muita velvoitteita, on vakuus palautettava vuokrasuhteen päätyttyä viivytyksettä. Jos vakuuden pidättämiselle on perusteita, on sen pidättämisestä ja pidättämisen syystä ilmoitettava kirjallisesti tiedossa olevaan osoitteeseen viipymättä. Vuokralaisella ei ole oikeutta jättää viimeisten kuukausien vuokria maksamatta vakuuteen vedoten.

Lähde: Vuokralaiset VKL ry

Lataa Hyvän Vuokratavan ohje

PDF
Mikko Parikka

Mikko Parikka

Yrittäjä, LKV

Tavataan asuntoasioissa!

0400 550797
mikko.parikka@kotikentta.fi

Carita Skog-Tamminen

Carita Skog-Tamminen

Yrittäjä, LKV

Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen!

0400 955 152
carita.skog-tamminen@kotikentta.fi

Kirsi Salovirta

Kirsi Salovirta

Kiinteistönvälittäjä, LKV, kaupanvahvistaja

Ota yhteyttä